ANBI - STICHTING REANIMATIE 3B-HOEK

De Stichting Reanimatie 3B-hoek is aangewezen als ANBI. Dit houdt in dat de stichting Algemeen Nut Beogende Instelling is.

Donaties

Wilt u een gift doen aan de Stichting Reanimatie 3B-Hoek? Dan is uw gift aan onze stichting fiscaal aftrekbaar. Ook kunt u onze stichting als erfgenaam aanwijzen. Een ANBI is volledig vrijgesteld van erfbelasting, hierdoor komt een erfenis 100% ten goede van het goede doel.

U kunt uw donatie overboeken naar NL79RABO0135698529 t.n.v. Stichting Reanimatie 3B-Hoek. Wij zijn u zeer dankbaar voor uw gift. Wilt u een grote schenking doen of een gift voor een bepaald doeleinde doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wat doen wij met giften?

Reanimatiepoppen zijn zeer kostbaar. Een pop kan duizenden euro's kosten. I.v.m. het coronavirus heeft iedere cursist een eigen pop nodig; hiervoor gebruiken wij nu kleinere, goedkopere poppen, die echter zeer kwetsbaar zijn en een niet al te lange levensduur hebben. Een gift aan onze stichting wordt dan ook in eerste ingezet voor de aanschaf en vervanging van lesmateriaal (reanimatiepoppen, training-AED's). Daarnaast hebben wij doorlopende kosten aan materialen die telkens vervangen dienen te worden, zoals longen, gezichtshuiden van poppen, desinfectiematerialen. Ook hebben wij kosten aan het huren van de lesruimte(s), inhuur instructeurs en verzekeringen.

Met grote giften kunnen wij een ander doel instellen, bijvoorbeeld het organiseren van gratis reanimatiecursussen of plaatsen van AED's. Wilt u een specifiek doel bekostigen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

ANBI publicatieplicht Belastingdienst

Voor de Belastingdienst zijn wij verplicht om een aantal gegevens te publiceren op onze website; u vindt die gegevens op deze pagina. 

Naam instelling: Stichting Reanimatie 3B-hoek
RSIN: 8158.39.480
Postadres: Duindigtstraat 51, 2665 HS, Bleiswijk
Doelstelling: zie verderop deze pagina
Hoofdlijnen beleidsplan: Het opleiden en herhalen van reanimatieonderwijs.
Bestuurders: zie verderop deze pagina
Beloningsbeleid: Vrijwilligers kunnen jaarlijks een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden (niet zijnde bestuurswerkzaamheden). De NRR-gecertificeerde instructeurs voor de cursussen worden ingehuurd op declaratiebasis voor maximaal € 30,- excl BTW per uur. De Stichting organiseert - indien financieel mogelijk - eenmaal per jaar een afsluitend diner en/of geeft haar vrijwilligers een kerstpakket.
Uitgeoefende activiteiten 2023:

In 2023 organiseerden wij de volgende cursussen:

  • 10 nieuwe opleidingen reanimatie incl. AED bedienen (60 deelnemers)
  • 19 vervolgcursussen reanimatie (123 deelnemers)
  • 3 nieuwe opleidingen kinderreanimatie (18 deelnemers)
  • 0 vervolgcursus kinderreanimatie
   
Financiële verantwoording:

U kunt per boekjaar een balans download in PDF-formaat.

 

Doelstelling

De Stichting Reanimatie 3B-hoek zet zich in om zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren met de modernste apparatuur en hulpmiddelen. 

Het gehele jaar door verzorgen wij cursussen reanimatie, kinderreanimatie incl. AED bedienen voor onze nieuwe leden. Voor onze vaste cursisten organiseren wij opfristrainingen om hun kennis op peil te houden en - indien er wijzigingen komen in de reanimatie-protocollen - nieuwe kennis bij te brengen.

Wie zijn wij?

Het bestuur van de Stichting Reanimatie 3B-Hoek bestaat uit de volgende personen:

Dagelijks bestuur
Terry Duivesteijn
[email protected]

Voorzitter
Olaf Meulstee

Penningmeester
Terry Duivesteijn

Secretarissen
Terry Duivesteijn
Arie Sonneveld

De wijze van verwerving van inkomsten

Voor 2024 heeft de Stichting Reanimatie 3B-Hoek ca 2/3 van haar baten begroot uit cursusgelden (€ 8.319,-) en ca 1/3 uit een subsidie van de gemeente Lansingerland (€ 4.100,-). 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

De Stichting Reanimatie 3B-Hoek streeft te allen tijde naar een reserve van minimaal € 10.000,-. De reserve wordt in uiterst geval aangewend voor noodzakelijke investeringen, vervanging van materiaal, achterstallige instructeurskosten en huren van de lesruimtes. Het eigen vermogen wordt primair besteed aan instructeurskosten, lesmateriaal, huisvestingskosten, verkoopkosten (ledenadministratie, marketing, website), verzekeringen, vrijwilligersvergoedingen en representatiekosten (kerstpakketten voor vrijwilligers en instructeurs). 

Verder bladeren